Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn tekemisestä työnantajan lukuun vastiketta vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimussuhteista työntekijää erottaa esimerkiksi itsenäisestä ammatinharjoittajasta alisteisuus työnantajan määräyksille. Lisäksi itsenäisellä ammatinharjoittajan toimintaan liittyy työntekijää enemmän taloudellinen riski.

Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus. Työsopimus voi syntyä siis suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai vaikkapa pelkästään työnantajan hiljaisella hyväksymisellä. Työnantajan on kuitenkin työsopimuslain mukaan annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.

Työsopimus voidaan tehdä kestoltaan määräaikaiseksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Määräaikainen työsuhde päättyy, kun sen sovittu kestoaika on kulunut. Määräaikaisen sopimuksen käytölle on asetettu laissa edellytyksiä. Ks. tarkemmin määräaikainen työsopimus. Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus edellyttää erityisiä päättämistoimia. Ks. työsuhteen irtisanominen ja työsuhteen purkaminen

Muita käsitteitä:
Next Prev